BARAT STALLING

AUTOSTALLING en MOTORSTALLING

Griendweg 20
6621 LC  Dreumel
(Land van Maas en Waal)

>>
KAART <<

06 - 44 68 81 30
Email

STALLEN ZONDER  ZORGEN!
GEEN WERKZAAMHEDEN TOEGESTAAN EN ALTIJD BEGELEIDE TOEGANG!

Contact: 06 - 44 68 81 30
Barat Autostalling en Motorenstalling is gevestigd in de regio Zaltbommel.

Auto's:

 • jaarstalling € 71,20* / lengtemeter / jaar

 • plaatsgarantie volgende jaar

 • kortere perioden mogelijk
  (winterstalling min. 6 maanden, zomer in overleg)

Prijsvoorbeelden:
VW-kever € 288,98/ jr (€ 24,08 / mnd)
Mercedes 280 SE 1971 € 348,76 / jr (€ 29,06 / mnd)
Maandbetaling toegestaan!

Motorfietsen:

 • jaarstalling € 86,50*

 • plaats garantie volgende jaar

 • kortere perioden mogelijk
  (winterstalling min. 6 maanden, zomer in overleg)

!! Uw motorfiets gestald voor € 7,20 per maand!

Stalling is inclusief:

 • accu onderhoud

 • controle bandenspanning voor afhalen

*vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

 

Barat Autostalling

1. droog, schoon, afgesloten en beveiligd
2. geen werkzaamheden
3. altijd begeleide toegang
4. geen beperking in halen en brengen
5. 7 dagen per week
6. geen openingstijden
(In beginsel kunt u na het maken van een afspraak alle dagen van de week bij ons terecht tot 17:00 uur)

 

Belt u wel even vooraf!
06 - 44 68 81 30

 

 

 

Algemene Voorwaarden bij Stalling

1. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Barat als verhuurder van stallingruimte optreedt.
b. Huurder is een ieder die enig object hoe genaamd ook stalt of opslaat.
c. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
d. De stallingovereenkomst tussen Barat en huurder komt tot stand door ondertekenen van het inschrijfformulier door huurder, waarmee huurder tevens verklaart een exemplaar van deze stallingvoorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
e. De stallingovereenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een gelijke periode als de overeengekomen.
f. De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor afloop van de overeengekomen periode.


2. Stallingjaar en openingstijden
a. Een stallingperiode wordt in beginsel minimaal overeengekomen voor een periode van zes maanden.
b. Tussentijds stallen, winterstalling, open periode stallen of opslag goederen kan in overleg worden overeengekomen.
c. Delen van perioden gelden als volledig en gelijk aan die waarop de stallingovereenkomst is gebaseerd.
d. De stalling is alleen geopend na telefonische afspraak, maar in beginsel alle dagen van de week en wel tot 20.00 uur.
e. In geval u een gemaakte afspraak voor het afhalen of brengen van uw eigendom niet kunt nakomen verzoeken we u ons hiervan minimaal 12 uur van tevoren telefonisch in kennis te stellen. Bij in gebreke blijven hiervan brengen we u € 25,00 in rekening.

3. Huisregels
a. Het eigendom dat ter stalling wordt aangeboden dient u in beginsel af te leveren op ons terrein tenzij halen van uw eigendom is overeengekomen.
b. Barat verzorgt het plaatsen/afhalen in de stalling in beginsel tezamen met u.
c. Indien u het object uit de stalling wenst te halen of  terug te plaatsen dient u dit in beginsel minimaal 48 uur van tevoren te melden.
d. Het is niet toegestaan zonder toezicht van Barat eigendom uit de stallingruimte te halen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingruimte.
e. Het is niet toegestaan de stallingsplaats aan derden, al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
f. Huurder dient gasflessen, accu’s en jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst.
g. Accu's kunnen ter onderhoud worden aangeboden en opgeslagen in de daarvoor bestemde ruimte.
h. Brandstoftanks van auto's, waaronder inbegrepen LPG tanks, mogen maximaal voor de helft gevuld zijn op het moment dat de auto in de stalling wordt geplaatst.
i.  Roken in de stallingruimte is niet toegestaan.
j.  Het plegen van onderhoudswerkzaamheden aan uw eigendom is niet toegestaan.

4. Aansprakelijkheid / Verzekering
a. Huurder is verplicht het ter stalling aangeboden eigendom doorlopend WA en/of Casco te verzekeren.
b. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe genaamd ook, welke is of zal ontstaan op welke wijze dan ook door het gestalde of opgeslagen, door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
c. Het betreden van de stallingruimte en het terrein geschieden op eigen risico.
d. Gestalde eigendommen zijn zowel binnen in de stalling als op het buitenterrein voor eigen risico van de huurder.
e. Barát is slechts dan aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan hen direct aan te rekenen of verwijtbare schuld.

5. Betalingen
a. Betalingen dienen uiterlijk 21 dagen na dagtekening van de aan u gestuurde factuur of bij maandelijkse betaling vooraf dan wel aan het begin van de betreffende maand op onze rekening te zijn bijgeschreven.
b. Door betaling van de huursom conformeert huurder zich aan onze voorwaarden.
c.
Barat behoudt zich het recht voor bij verlenging prijsaanpassingen te doen welke gelijk groot zijn aan het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie.
d.
Indien huurder niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Barat zonder enige ingebrekestelling het recht huurder over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
e.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door Barat op huurder verhaald worden.
f.
Barat behoudt zich het recht voor eigendom onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde geheel door huurder is voldaan.
g.
Restitutie van huur is niet mogelijk.
h.
Bij onenigheid tussen u en Barat in relatie tot deze stallingvoorwaarden zijn wij gemachtigd het contract te verbreken zonder restitutie.
i.
Stallingruimte is niet anders dan na overleg overdraagbaar wanneer huurder zijn object tijdens het stallingjaar verkoopt.
j. 
Indien het gestalde eigendom wordt vervangen door een kleiner leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van huur over de dan lopende periode.

6. Geschillen
Op de stallingovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor het bevoegde rechtsorgaan.

7. Overgangsbepaling
Deze stallingvoorwaarden treden in werking op 1 juli 2007.

Deze pagina is 06-10-2020 voor het laatst bijgewerkt.
 Barát © 1999-2099.
Ontwerp Boso.